Algemene- en gebruikersvoorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Let’s Learn! B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 2631 XE, Nootdorp aan de Hofweg 6

Artikel 1. Definities

1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: Let’s Learn! B.V. – KvK 84232536. Verder genoemd als Let’s Learn!

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Let’s Learn! en een opdrachtgever waarop Let’s Learn! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Let’s Learn! voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1.Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.De door Let’s Learn! gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Let’s Learn! is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3.De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.

4.Let’s Learn! stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Let’s Learn! bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle gemaakte prijsafspraken of vast gestelde prijzen zijn altijd exclusief BumaStemra rechten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.Let’s Learn! zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Let’s Learn! het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Let’s Learn! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Let’s Learn! worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Let’s Learn! zijn verstrekt, heeft Let’s Learn! het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Let’s Learn! is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Let’s Learn! de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.Let’s Learn! is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Let’s Learn! derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Let’s Learn! zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Let’s Learn! de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Let’s Learn! daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.In afwijking van lid 3 zal Let’s Learn! geen meer kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1.Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Let’s Learn! zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2.De opdrachtgevers vrijwaren Let’s Learn! volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Let’s Learn! ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Let’s Learn!. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Let’s Learn! de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Let’s Learn! producties rust het auteursrecht. Een Let’s Learn! productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Let’s Learn!. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Let’s Learn!.

3.Let’s Learn! behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4.Door Let’s Learn! gecomponeerde en/of geproduceerde muziek blijft onverminderd eigendom van Let’s Learn!

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1.De vorderingen van Let’s Learn! op de opdrachtgeverzijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de overeenkomst aan Let’s Learn! ter kennis gekomen omstandigheden geven Let’s Learn! goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Let’s Learn! de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2.In de genoemde gevallen is Let’s Learn! bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Let’s Learn! schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan Let’s Learn! zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

2.Indien een klacht gegrond is, zal Let’s Learn! de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Let’s Learn! slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

1.Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2.Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

3.Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Let’s Learn!, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6.Indien Let’s Learn! met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Let’s Learn! niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Let’s Learn! mag prijsstijgingen doorberekenen, indien

Let’s Learn! kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

1.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, opeen door Let’s Learn! aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2.Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Let’s Learn! en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Let’s Learn! onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1.Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen vanéén of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste € 3.000,- 15%

– over het meerdere tot € 7.000,- 10%

– over het meerdere tot € 15.500,- 8%

– over het meerdere tot € 70.000,- 5%

– over het meerdere 3%

2.Indien Let’s Learn! aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien Let’s Learn! aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1.De aansprakelijkheid van Let’s Learn!, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2.Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Let’s Learn! beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Let’s Learn! of haar ondergeschikten.

5.Let’s Learn! is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6. Let’s Learn! is niet aansprakelijk voor:

6.1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden of medewerkers die fouten maken of tekortkomingen hebben.

6.2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

6.3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Let’s Learn!.

6.4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst. Gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

6.5. Let’s Learn! is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade

Artikel 16. Overmacht

1.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van Let’s Learn! worden daaronder begrepen.

2.Let’s Learn! heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Let’s Learn! haar verbintenis had moeten nakomen.

3.Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Let’s Learn! opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Let’s Learn! niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.Indien Let’s Learn! bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Let’s Learn! is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Let’s Learn! het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Reis en verblijfkosten

Alle reis- en verblijfskosten worden opgenomen in de offerte tenzij anders vermeld.

Artikel 19. Muziekrechten

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur of later separaat gefactureerd. Artikel 19 is niet van toepassing op producties waarbij Let’s Learn! gebruik maakt van rechten vrije muziek bijvoorbeeld onder Creative Commons License of anderszins en door Let’s Learn! gecomponeerde en/of geproduceerde muziek.

Artikel 20. Voice-over

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Dit tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 21. Correcties en wijzigingen Na oplevering van het project heeft u als opdrachtgever recht op 1 correctieronde om wijzigingen door te voeren. Deze correcties vallen binnen de begroting. Na deze ronde zullen wij de overige correcties uitvoeren voor een meerprijs. Let’s Learn! zal de opdrachtgever hiervan tussentijds op de hoogte stellen.

Artikel 22. Afwijkingen

Indien een klant voor of tijdens het ontwikkelen van een document of video productie de specificaties, wensen of wat dan ook waarop de offerte is gebaseerd wijzigt, kan Let’s Learn! hiervoor meerkosten in rekening brengen. Deze meerkosten zullen altijd vooraf aan de klant medegedeeld worden.

Artikel 23. Promotie

Let’s Learn! behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

 Artikel 24. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Let’s Learn! en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25. Bevoegde Rechter

Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en Let’s Learn!, ten aanzien waarvan de rechtbank absoluut bevoegd is, zullen bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Den Haag, onverminderd het recht van Let’s Learn! om de volgens de wet bevoegde rechtbank te adiëren. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.