Algemene- en gebruikersvoorwaarden

Let’s Learn!
Let’s Learn! is een onderneming geregistreerd in Den Haag, Nederland onder geregistreerd KvK- nummer 68628528 en gevestigd op Hofweg 6, 2631 XE Nootdorp.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt (al dan niet in meervoud):

Afnemer:  Iedere partij die een Overeenkomst aangaat  met Let’s Learn!.
Let’s Learn!: eenmanszaak Let’s Learn!
Partijen: Let’s Learn! en Afnemer / Gebruiker;
Content: De Content die voor de Afnemer / Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.
Gebruiker: Een natuurlijk persoon, die blijkens de Overeenkomst het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van de door Let’s Learn! beschikbaar gestelde Content.
Diensten: Alle door Let’s Learn! aangeboden diensten (in de ruimste zin van het woord).
Producten: Alle door Let’s Learn! aangeboden zaken (in de ruimste zin van het woord).

Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Gelieve deze aandachtig te lezen.

Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden van de gebruiker/afnemer. 

Alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden bieden wij u het gebruik van onze diensten aan. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dan mag u geen gebruik maken van onze diensten.

We besteden alle mogelijke aandacht aan de kwaliteit van onze diensten maar mocht u op welke manier dan ook niet tevreden zijn dan horen we dat graag, binnen 1 maand, van u. Wilt u telefonisch contact met ons dan kunt u bellen met ons op +31 61469 8431.

Overeenkomst
Een Overeenkomst komt slechts tot stand door een bestelling van Afnemer via de Shop en bevestiging van de bestelling door Let’s Learn! per e-mail aan Afnemer.

Een aanbieding van Let’s Learn! is herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien een aanbieding van Let’s Learn! door Afnemer wordt aanvaard, heeft Let’s Learn! het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de aanbieding te herroepen.

Niettegenstaande het voorgaande kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door Let’s Learn! en Afnemer worden overeengekomen. Let’s Learn! is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Content, Diensten en/of Producten.

Indien naar mening van Let’s Learn! sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van Let’s Learn! daartoe aanleiding geeft, zal Let’s Learn! met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.

Prijzen en betalingsvoorwaarden
In het geval Afnemer een Dienst of Product bestelt via een Shop, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de Shop is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door Let’s Learn! toegezonden factuur.

Indien Afnemer in verzuim is, kan Let’s Learn! rechtsgeldig aanspraak maken op de buitengerechtelijke incassokosten zoals vermeld in de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) is vermeld.

Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door Let’s Learn!.

Opleidingen
Het is zonder toestemming van Let’s Learn! niet toegestaan op basis van de verstrekte lesmaterialen een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te bieden.

Persoonsgegevens
De mogelijkheid bestaat dat Let’s Learn! in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens van Afnemer verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Let’s Learn! en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien Let’s Learn! persoonsgegevens verwerkt, zal dit artikel gelden als bewerkersovereenkomst tussen Let’s Learn! en Afnemer, waarbij Afnemer wordt aangemerkt als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en Let’s Learn! als bewerker.

Let’s Learn! zal conform de Wbp handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. Let’s Learn! zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Let’s Learn! zal de persoonsgegevens gescheiden houden van andere informatie. Let’s Learn! zal persoonsgegevens die zij verkrijgt van Afnemer uitsluitend verwerken ten behoeve van het leveren van de Diensten of Producten. Let’s Learn! zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Afnemer geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.

Voor zover Let’s Learn! derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als Let’s Learn!.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij Let’s Learn! en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.

Let’s Learn! doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van Let’s Learn!, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Let’s Learn! toe.

In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Let’s Learn! geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van Let’s Learn! een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Let’s Learn! zo mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Let’s Learn! wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Garanties en vrijwaring
Elk gebruik van de Diensten en/of Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer.

Afnemer garandeert dat zij de Diensten en/of Producten niet zal gebruiken:

  • op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Let’s Learn! of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
  • in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

Afnemer vrijwaart Let’s Learn! tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.

Aansprakelijkheid

Beëindiging
Een Afnemer, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan een pakket opzeggen door een mail te sturen naar info@Lets-Learn.nl en vervolgens, na te zijn ingelogd, het abonnement op te zeggen conform het op de website weergegeven stappenplan. Na het opzeggen van het abonnement, heeft de afnemer de eerstopvolgende maand nog toegang tot de content van Let’s Learn!. Na beëindiging van het abonnement, wordt de toegang tot nieuwe content geblokkeerd.

Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar faillissement is uitgesproken of de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.  Let’s Learn! heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval Afnemer toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen Let’s Learn! is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst of het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

In het geval Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Let’s Learn! ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Let’s Learn! vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Let’s Learn! al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Nietigheid / vernietiging bepalingen

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Diversen
De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Let’s Learn! hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Let’s Learn! zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

Let’s Learn! kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.

Indien Let’s Learn! op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan. 

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
Let’s Learn! behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2017.

PRODUCTEN ONLINE

De in dit onderdeel (Producten Online) vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (hierboven genoemd) van toepassing in het geval Let’s Learn! Producten Online levert aan Afnemer. De bepalingen van ‘Producten Online’ prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van beide onderdelen.

Gebruiksrecht
Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor het Product Online geldende vergoeding, verleent Let’s Learn! Afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Producten Online en de daarin opgenomen Content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van Let’s Learn!:

  • op afstand toegang te krijgen tot de Producten Online en de daarin opgenomen Content;
  • de Content uit het Product Online in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren, één en ander;
  • niet-substantiële gedeelten van de Content op te slaan of te printen;
  • bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) Content over te nemen uit het Product Online in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

De Producten Online mogen door Afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers als overeengekomen. Afnemer zal de Producten Online niet aan derden beschikbaar stellen.

Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Afnemer de Producten Online niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse

Tenzij anders overeengekomen, kan Let’s Learn! Producten Online of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van Let’s Learn! noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Let’s Learn! doet Afnemer zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van Producten Online, indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan Producten Online met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van Producten Online moet worden beperkt, bericht Let’s Learn! Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

Garanties
Let’s Learn! garandeert niet dat Producten Online vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. Let’s Learn! geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

Let’s Learn! is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Afnemer of van derden. Let’s Learn! is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Let’s Learn! verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om Producten Online te kunnen gebruiken.

Inloggegevens en Gebruikers
Om gebruik te kunnen maken van Producten Online heeft Afnemer Inloggegevens nodig. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer Let’s Learn! daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Content en Producten Online door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer stelt Let’s Learn! schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Content en/of Producten Online door derden via de Inloggegevens van Afnemer.

Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van Producten Online door Gebruikers en staat ervoor in dat Gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst zullen naleven.

Gebruikersvoorwaarden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Let’s Learn! (“academieportal.nl/LetsLearn”), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de “Informatie”).

U bent ouder dan 18 jaar of beschikt over toestemming van een ouder of voogd voor het bezoeken van deze website. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dient u de website te verlaten.

Informatie 
Deze website van Let’s Learn! wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan Let’s Learn! niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van informatie en niet bedoeld als advies. Let’s Learn! kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Informatie van derden
De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Let’s Learn! is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten
Deze website, het ontwerp, de teksten, ‘content’, logo’s, afbeeldingen en de wijze van samenstelling vallen onder het auteursrecht dan wel de intellectuele eigendomsrechten van Let’s Learn! of haar licentiegevers.

Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag u deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Let’s Learn!.

Opschorting en beëindiging 
Het is aan de vrije beoordeling van Let’s Learn! of een schending van deze Gebruikersvoorwaarden heeft plaatsgevonden. Let’s Learn! is hierover geen verantwoording aan gebruikers of derden verschuldigd. Indien Let’s Learn! van mening is dat deze Gebruikersvoorwaarden zijn geschonden, dan kan de betreffende gebruiker worden uitgesloten van het gebruik van deze website. Het voorgaande laat onverlet dat Let’s Learn! door haar en door derden geleden schade kan verhalen op de betreffende gebruiker(s). 

Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden.

Let’s Learn! en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Let’s Learn!.

Let’s Learn! is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Let’s Learn! is eveneens niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen derden, waaronder gebruikers, op deze website hebben geplaatst.

Eventuele schade en/of kosten die voor u ontstaan uit het gebruik van deze website komen voor uw eigen rekening. Let’s Learn! en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief de faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden. Aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect – waaronder (doch niet beperkt tot) gederfde winst , of inkomen, verlies van gegevens en/of schade wegens claims van derden – zal niet worden aanvaard. Indien de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet geheel of gedeeltelijk in rechte stand mocht houden, geldt dat de aansprakelijkheid van Let’s Learn! en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) in alle gevallen is beperkt tot het bedrag dat u als gebruiker heeft betaald voor het gebruik van deze website, met een maximum van
€ 1.000,00.

Nietigheid / vernietiging bepalingen 
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan. 

Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden 
Let’s Learn! behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op  21 mei 2017.

De vijf voordelen van microlearning

FREE

Vul je naam en email adres in en we sturen de whitepaper direct naar jou toe.

Ook wij houden niet van spam, we gebruiken jouw email alleen voor het toesturen van het whitepaper en onze nieuwsbrief.

Aanvraag gratis

Inspiratiesessie

Ook wij houden niet van spam, we gebruiken jouw email alleen voor het maken van een afspraak en voegen je toe aan onze nieuwsbrief.